Rodzina piecza zastępcza

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1)     Rodziny zastępcze dzielące się na:

 • spokrewnione z dzieckiem – mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka czyli dziadkowie lub rodzeństwo;
 • niezawodowe – tworzą ją dalsi krewni np. ciocia, wujek lub osoby niespokrewnione;
 • zawodowe – powstaje gdy jeden z rodziców rezygnuje z pracy zawodowej by poświęcić swój czas na wychowanie dzieci, w tym :
  • pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – dzieci umieszczane są do czasu unormowania sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy,
  • specjalistyczne – dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawnościlub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, małoletnie matki z dziećmi,

2)     Rodzinne domy dziecka - są miejscem, w którym może przybywać nie więcej niż 8 dzieci, w tym osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Umieszczanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zapewniają dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednio do jego stanu zdrowia, poziomu rozwoju.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 • nie są lub nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązki w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb   

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej są obowiązani ukończyć szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka 

W imieniu Starosty Kaliskiego pomoc tę organizuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota :

 • 785 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 113 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej,  oraz rodzinie zastępczej niezawodowej, 
 • Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego,
 • 239 zł miesięcznie – w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dziecku umieszczonemu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł  miesięcznie,
 • Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowania rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł miesięcznie. 

Starosta może także przyznać rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 • świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo,
  • niezawodowej i zawodowej w których umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym adekwatnie do ponoszonych kosztów za czynsz, opłaty z tytułu najmu, energię, opał, wodę itp.,
  • zawodowej raz do roku świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

 

Sprawami dotyczącymi rodzin zastępczych zajmuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – starszy specjalista pracy socjalnej - Lucyna Czarnecka /pokój nr 6 telefon 62 501 42 93