Kordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. przygotowanie, we współpracy odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje swoją opieką i wsparciem łącznie nie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

W stosunku do rodzin zastępczych nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora  wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu jest zatrudnionych dwóch koordynatorów:

 1. Pani Magdalena Nowak
 2. Pan Robert Nosal
 3. Pani Beata Grygiel - Kmiecik