Placówki opiekuńczo – wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dom Dziecka w Liskowie

Mieszczący się w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 96 - Dom Dziecka w Liskowie jest całodobową placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego z liczbą 14 miejsc socjalizacyjnych.. W w/w Domu przebywają dzieci z różnych powiatów. Dom Dziecka zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Dzieci przebywające w placówce kontynuują edukację szkolną, a także uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w zależności od indywidualnych zainteresowań. Wychowankowie objęci są opieką medyczną. W Domu Dziecka organizowane są imprezy okolicznościowe, na które zapraszani są rodzice i znajomi wychowanków, a także młodzież z terenu Liskowa oraz innych Domów Dziecka. Dla dzieci i młodzieży organizowane są kolonie letnie i zimowe.

 

Placówka opiekuńczo – wychowawcza im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim

Placówka mieści się w Ostrowie Kaliskim 59. Na zlecenie powiatu prowadzona jest przez Caritas Diecezji Kaliskiej. Przygotowana jest na przyjęcie 14 dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia. W określonych przypadkach do placówki mogą trafiać dzieci młodsze. W placówce zatrudnieni są wychowawcy oraz psycholog, którzy podejmują się opieki i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Maksymalny, 3 miesięczny, w niektórych przypadkach 6 miesięczny, pobyt dziecka w placówce pozwala na podjęcie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w pieczy zastępczej lub w rodzinie adopcyjnej. Dzieciom przebywającym w placówce zapewnia się przede wszystkim zabezpieczenie w sytuacji kryzysowej  i traumatycznej, opiekę, wychowanie, wyżywienie, rozwój, pomoc specjalistów a także możliwość edukacji w lokalnych szkołach. W budynku placówki znajdują się 4 sypialnie, 2 pokoje świetlicowe, jadalnia, aneks kuchenny, łazienki, sala edukacyjna, a także pomieszczenia biurowe i gospodarcze.

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Brzezinach i Opatówku

W Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brzezinach znajduje się 7 miejsc, natomiast w Opatówku 6 miejsc. Placówki te są zarazem rodziną i instytucją. Obsługę finansowo - księgową tych domów prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, są poddawane kontroli jak każda instytucja, a równocześnie mają za zadanie stwarzanie atmosfery, która sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Wyżej wymienione placówki mają charakter publiczny i zostały powołane przez Powiat Kaliski.

Wychowankowie pozostają w placówkach  do czasu powrotu do swojej rodziny, uregulowania swojej sytuacji prawnej i adopcji lub uzyskania pełnoletności z możliwością przedłużenia opieki do czasu ukończenia szkoły, w której się uczą, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Obie placówki mieszczą się w budynkach jednorodzinnych z ogrodem. Domy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Placówki te prowadzone są przez małżeństwa, gdzie jedno z małżonków jest dyrektorem. W Brzezinach dyrektorem jest Pani Eliza Patysiak, natomiast w Opatówku Pan Wirgiliusz Tomczak. Bezpośrednią jednostką nadzorującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. Ponadto podlegają one kontroli Urzędu Wojewódzkiego i Sądu Rodzinnego.