Alimenty na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osoba prowadząca: Karolina Muszalska i Ewa Heresztyn

Załatwienie sprawy:

Rodzice biologiczni zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeśli rodzic biologiczny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego to Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu jako jednostka właściwa może wytoczyć na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej powództwo o roszczenia alimentacyjne w przypadku, kiedy minął rok od umieszczenia dziecka w pieczy. W pierwszej kolejności proponuje dobrowolne spełnianie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka w formie porozumienia między rodzicem biologicznym a rodzicem zastępczym. W przypadku odmowy podpisania dobrowolnego porozumienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ma obowiązek dochodzić świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka w pieczy zastępczej za pośrednictwem Sądu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

62-800 Kalisz

Plac Św. Józefa 5

Tel. 62-50-14-293

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.),
  • Kodeks rodziny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1359),
  • Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2320),
  • Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).